S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
logo    čistenie ultrazvukom  čistiace prostriedky   

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky a reklamácie

V internetovom obchode môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.
Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke.
Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu našej firmy, ručíme za to, že nebudú zneužité na iné účely.
Po stlačení tlačítka "Potvrdiť" v objednávacom formulári bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme a vtedy vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou firmou. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník obdrží potvrdenie o spracovaní objednávky do 24 hod.

Záručná doba na tovar
Záručná doba sa u jednotlivých druhov tovaru líši (záručná doba pre fyzické osoby je 2 roky), u všetkých výrobkov poskytujeme záruku v dobe určenej dovozcom (výrobcom), najmenej však v dobe minimálnej záručnej doby. Dĺžka záručnej lehoty je vždy uvedená na záručnom liste (ak je k výrobku výrobcom príp. dovozcom dodávaný).
Záručná doba pre právnické osoby a podnikateľov je 12 mesiacov.


Internetový obchod  www.ultrasound.sk poskytuje na všetky výrobky záruku 12/24 mesiacov od dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi za nasledujúcich podmienok:
1. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté počas záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov.
2. Výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Výrobok bol doručený na záručnú opravu v kompletnom stave spolu s príslušenstvom a  vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe výrobku.
4. Na výrobku nebol vykonaný žiadny zásah za účelom jeho opravy.
Poskytovaná záruka sa nevzťahuje najmä:
- na poškodenie bežným opotrebením, vniknutím vody nebo iných tekutín, prepätím v elektrickej sieti, mechanickým poškodením pri používaní výrobku, alebo pri jeho doprave
na poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou výrobku, neprípustným zásahom do výrobku alebo jeho opravou v neautorizovanom servisnom stredisku .
- ak bol výrobok použitý v rozpore s návodom na obsluhu, alebo pokiaľ bol výrobok použitý na  iné než domáce použitie
- na rýchlo opotrebovateľné diely a spotrebný materiál,
Reklamácia tovaru
- Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prezrieť bez zbytočného odkladu a o zistených vadách do 3 dní informovať predávajúceho.
- Prípadné reklamácie je možné si uplatniť zaslaním tovaru na adresu: Sládkovičova 578/19, 01701 Považská Bystrica.
- K reklamácii je nutné pripojiť doklad o zaplatení tovaru, (prípadne kópiu).  V prípade, že  k výrobku bol vystavený záručný list, je nutné predložiť aj jeho originál.
- O reklamácii bude rozhodnuté hneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní.
- Do tejto lehoty sa nezapočítava doba nevyhnutná k odbornému posúdeniu vady. O rozhodnutí o reklamácii bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky.
- Reklamácia spolu s odstránením vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade zložitejších reklamácií bude rozhodujúce vyjadrenie autorizovaného servisu stanoveného dovozcom do ČR.

Ako zákazník máte podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené  nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO). Lehota vrátenia peňazí je najviac 15 dní.

 

Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

MTU4Mj